ฝึกงาน

Creator: hbs Southeast Asia. All rights reserved.

โครงการฝึกงานของมูลนิธิไฮริค เบิลล์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานผ่านการปฏิบัติงานจริงในสำนักงานภูมิภาค อาสาสมัครจะได้รับโอกาสในการทำงานภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมกับเรียนรู้เนื้อหาทางวัฒนธรรมและสังคมไทย นอกจากนี้ อาสาสมัครได้รับโอกาสในการทำงานภายใต้ประเด็นเฉพาะที่สนใจแนวคิดหลักของโครงการนี้คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน, พลังงานยั่งยืนและการเมืองของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ รวมถึงประชาธิปไตยด้านเพศสภาพได้เข้าร่วมโครงการ โดยอาสาสมัครจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีและภาษาเยอรมันหรือภาษาไทย

อาสาสมัครจะฝึกงานที่มูลนิธิฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือมากกว่านั้นโดยมูลนิธิฯ สามารถอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักภายในพื้นที่ของสำนักงานให้แก่อาสาสมัครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครติดต่อที่ Elaine.Haller[at]th.boell.org

All rights reserved.

Add new comment